ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2019 Г.

Сеп 13 2019

 

 

ЦЕЛ І.  ТУРИЗМЪТ КАТО ПРИОРИТЕТ В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАТОР

СРОК

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАНСИ  /ЛВ./

1.1.            Развитие на зона Ком като спортно-

туристически център

1.1.1.      Реклама на СТК „Берковски Балкан“ и търсене на инвеститори за включване в проекта.  

1.1.2.      Разработване на варианти за изпълнение на първи етап от проекта – ски писта №1 и въжена линия №1  

                                   

Община Берковица

 

2019 г.

 

 

 

 

индикативна стойност

 

500 000 лв. – 6 000 000 лв.

 

1.2.           Развитие на балнеологията в Община       Берковица

1.2.1.      Осигуряване на схема за подпомагане присъединяването на действащи туристически обекти в рамките на трасето на водопровода.

1.2.2.      Довършване строителство на обществена минерална чешма до минералната баня с кът за отдих

 

Община Берковица

 

2019 г.

изграден водопровод, предстои въвеждане на обекта в експлоатация

 

 

 целеви средства

 

 

 

 

 

12 000 лв.

1.3.          Проектиране на “Парк Калето” и   

  превръщането му в туристическа атракция

1.3.1.      Извършване анализ и оценка на културно-историческото наследство, проучване на ресурсите, свързани с Калето

1.3.2.       Изготвяне на проектно предложение за подобряване на туристическата инфраструктура на Лесопарк Калето – подобряване на достъпа през ул. Калето и създаване на иновативен туристически продукт

 

Община Берковица

Музеен комплекс

Дружеството на краеведите

Държавен архив - Монтана

 

Община Берковица

2019 г.

ОПРР

 

 

 

5 000 000 лв.

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛ ІІ.  ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ОБСЛУЖВАЩА ТУРИЗМА

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАТОР

СРОК

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАНСИ  /ЛВ./

2.1. Търсене на възможности за финансиране реконструкция на път Берковица–Ком по линия  на  ЦИП за Северозападна  България

Община Берковица

 

2019 г.

Целева инвестиционна програма за

Северозападна България и външен инвеститор

 

16 000 000  лв.

2.2.  „Повишаване на енергийната ефективност на             общинската културна инфраструктура в Община Берковица – НЧ „Иван Вазов-1872“, гр. Берковица“

Община Берковица

2019 г.

ОПРР

сключен договор,

реализира се в момента

 

1 468 065,26 лв.

2.3.  „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица – (Път MON2008, Път MON1091, Път MON1012, Път MON2002, Път MON1001, Път MON1013)”

Община Берковица

2019 г.

ПРСР

подписан договор,

реализира се в момента,

проведени обществени поръчки за СМР и НСН

 

5 843 936, 58 лв.

2.4 „Повишаване качеството на културния живот в Община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за НЧ „Иван Вазов - 1872“, град Берковица“

Община Берковица

НЧ „ Иван Вазов -1872“, град Берковица

2019 г.

ПРСР

подписан договор,

реализира се в момента

 

391 159,35 лв.

2.5. Проект Проект “JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ – Община Берковица е партньор по проекта

Община Берковица

2019 г.

ТГС – Румъния-България

подписан договор

изпълнява се

990 263  58 лв.

200 147,83 лв.

 за Община Б-ца

2.6.  „Улесняване достъпа до местното културно  наследство чрез обособяване на интерактивен  експозиционен център в Етнографски музей –

гр. Берковица“ - СМР на постройката, санитарен

 възел; обучения, интерактивна система за виртуална експозиция; изследване на културното наследство

Община Берковица

МК-Берковица

2019 г.

изготвен проект

търси се финансиране по европейски програми

 

 

668 000 лв.

 

2.7. Изпълнение на III-ти етап от обновяване културен център Радичков – вътрешен ремонт, отопление, оборудване и естетизация

Община Берковица

2019 г.

целеви средства

15 000 лв.

2.8. „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“

- Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II;

- Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица;

- Реконструкция на площ за широко обществено ползване в ПИ 03928.511.542 – град Берковица

Община Берковица

2019 г.

ПРСР

подаден проект

чака одобрение

558 065,67 лв.

2.9. "Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица"

 

Община Берковица

2019 г.

ПРСР

подаден проект

чака одобрение

97 788,55 лв.

 

2.10. „Частично обновяване на централна градска част в град Берковица“

Община Берковица

2019 г.

МИГ Берковица-Годеч

предстои подаване

150 000 лв.

2.11.  Изготвяне на проектни предложения за изграждане на детски и спортни площадки в гр. Берковица – кв. Заряница, кв. Сарая, ул. Синчец

Община Берковица

2019 г.

ПУДООС

Чиста Околна среда

целеви средства

30 000 лв.

2.12.   Изготвяне на проектни предложения за изграждане на детски и спортни площадки в с. Замфирово, с. Слатина, с. Бързия

Община Берковица

2019 г.

ПУДООС

Чиста Околна среда

 

30 000 лв.

2.13. Ремонт Читалище с. Бързия – подмяна на паркет и седалки в салона, ремонт на санитарен възел

Община Берковица

2019 г.

Красива България

съфинансиране

целеви средства

35 000 лв.

2.14.   Естетизация на тротоарно пространство „Малинарка“- пейки с пергола, озеленяване, цветарници

Община Берковица

2019 г.

Проект JOYRIDE

 

2.15.   Поддържане на еко пътеките -почистване на

вело трасетата, обновяване на маркировката,

подмяна на таблата и естетизация на табелите  – съвместно с ученици от ЛПГ, Гимназия, спортни и туристически клубове

Община Берковица,

ТД - Берковица, Туристически клубове

2019 г.

собствени средства

500 лв.

2.16.   Провеждане на Конкурс за най-чисто населено място в съставните села на Община Берковица

Община Берковица

2019 г.

собствени средства

3500 лв.

2.17.  Поддръжка на метеостанция и уеб-камера на Ком

Община Берковица

2019 г.

 

 

ЦЕЛ ІІІ.  ПОДДЪРЖАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И МЕСТНОСТИ

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАТОР

СРОК

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАНСИ  /ЛВ./

3.1.    Поддържане и естетизация на туристически

местности – “Калето”, “Ашиклар”, “Хайдушките водопади”, “Синия вир”, зона “Ком” – периодично почистване на паркове и  градинки, кътове за отдих, беседки и пейки

Община Берковица,

ТД-Берковица,

Туристически клубове

2019 г.

собствени средства

2000 лв.

 

3.2. Подпомагане дейността на “Музеен комплекс Берковица” при осъществяване на културни мероприятия

Община Берковица

“Музеен комплекс - Берковица”

2019 г.

Културен календар на Община Берковица за 2019г.

 

3 150 лв.

 

 

3.3.  Подпомагане дейността на ТИЦ – Берковица

Община Берковица

2019 г.

 

 

3.4. Осветление и озвучаване на Часовникова кула

Община Берковица

2019 г.

Собствени средства

2 000 лв.

ЦЕЛ ІV.  ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ,

КОИТО  ДОПРИНАСЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАТОР

СРОК

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАНСИ  /ЛВ./

 4.1. Провеждане на Международен детски фестивал на изкуствата „Лачени обувки”

Община Берковица

НЧ „Иван Вазов-1872”

30 май – 2 юни

Културен календар на Община Берковица за 2019г.

 

4 500 лв.

 

4.2. Провеждане на 60-ти Международен фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува”

 

Община Берковица

НЧ „Иван Вазов-1872”

31август –

1 септември

 

Културен календар на Община Берковица за 2019г.

3 000 лв.

4.3. Провеждане на Фестивал на духовите музики

“Берковската духова музика Фест”

Община Берковица

Берковската духова музика

7 – 8 септември

Културен календар на Община Берковица за 2019г.

10 000 лв.

4.4. Провеждане на Пленер “Берковска пролет”

Община Берковица

ГХГ “Отец Паисий”

10 май

Културен календар на Община Берковица за 2019г.

2 000 лв.

4.5. Провеждане на Празник на Берковския Балкан

Община Берковица

 

3-4 август

Културен календар на Община Берковица за 2019г.

1 000 лв.

 

4.6. Провеждане на Празник на малината

Община Берковица

Туристи-ветерани

10-11 август

Културен календар на Община Берковица за 2019г.

1 000 лв.

 

4.7. Провеждане на Празник на град Берковица

Община Берковица

 

8 септември

Културен календар на Община Берковица за 2019г.

15 000 лв.

4.8. Провеждане на Пленер по дървопластика в с. Слатина

Община Берковица

НЧ „Христо Ботев-2016“, с. Слатина

месец август

Културен календар на Община Берковица за 2019г.

600 лв.

4.9. Провеждане на Рестарт Фест 2019 г.

Сдружение „Креатив Арт Пийпъл“

месец август

МКБППМН

1890 лв.

4.10. Провеждане на Факелно шествие на ски пистата на Ком

Община Берковица

 

3 март

Спортен календар на Община Берковица за 2019г.

500 лв.

4.11. Провеждане на мотокрос в с. Мездрея

Инициативен комитет

месец април

Спортен календар на Община Берковица за 2019г.

1000 лв.

4.12. Провеждане на мотокрос в с. Бързия

Инициативен комитет

месец май

Спортен календар на Община Берковица за 2019г.

1000 лв.

4.13. Провеждане на състезание по планинско бягане „КОМ-ски траверс” и шосейно колоездене „КОМ-ски часовник”

Община Берковица

„ВЕЛОКЛУБ ГЕРАК - ВРАЦА”

6-7 юли

Спортен календар на Община Берковица за 2019г.

1000 лв.

4.14. Провеждане на Мото Рок Фест Берковица 2019”

Мотоклуб „Планински братя“

12-14 юли

Спортен календар на Община Берковица за 2019г.

2700 лв.

4.15. Провеждане на състезание за купа

“Берковски олимпиец”

Спортен клуб по биатлон

„Ком - Берковица“

август

Спортен календар на Община Берковица за 2019г.

1600 лв.

4.16. Провеждане на Международен турнир по ръгби

Клуб по ръгби „Балкански котки“

8-9 септември

Спортен календар на Община Берковица за 2019г.

1000 лв.

4.17. Провеждане на лятно първенство по ски ролери за купа „Берковица”

Ски клуб „Ком”

месец октомври

Спортен календар на Община Берковица за 2019г.

1600 лв.

4.18. Подпомагане дейността на Народните читалища за дейности, свързани с туризма:

4.18.1. “Фестивал на песните, танците и традиционните храни и занаяти в Боровци”

4.18.2. Провеждане на Фолклорен празник “Гушански сбор по Спасовден”

4.18.3. Провеждане на Фолклорен празник “Богородица в Бързия”    

4.18.4. Провеждане на Международен фолклорен фестивал в с. Гаганица

Община Берковица

 

НЧ “Развитие 1927” –

с. Боровци

НЧ “Развитие 1928” –

с. Замфирово

НЧ “Иван Вазов 1911” – с. Бързия

НЧ “Съгласие - 1898”

ПК „Златица”

 

 

 

1 юни

 

22 юни

 

месец август

 

месец юли

 

 

Културен календар на Община Берковица за 2019г. Културен календар на Община Берковица за 2019г.

 Културен календар на Община Берковица за 2019г.

Културен календар на Община Берковица за 2019г.

 

 

 

1500 лв.

 

1500 лв.

 

1500 лв.

 

1500 лв.

4.19. Подпомагане провеждането на Български национален събор на златотърсачите

БАТСЗМ

месец юли

Културен календар на Община Берковица за 2019г.

 

V.  РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАТОР

СРОК

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАНСИ  /ЛВ./

5.1. Актуализиране на раздел “Туризъм” в сайта на Община Берковица

Община Берковица

2019 г.

 

 

5.2.       Участие в туристически борси и изложения - София, Велико Търново, Русе, Бургас, Варна и други

Община Берковица

2019 г.

целогодишно

Туристически данък

 

4 500 лв.

 

5.3. Издаване на туристическа карта „Берковският Балкан“

Община Берковица

1000 бр.

       Туристически данък

 

1700 лв.

 

5.4.      Изработка на флайер за културен и спортен календар за 2019 г.

Община Берковица

1000 бр.

Туристически данък

300 лв.

5.5.      Изработка на тематични билбордове /винили/ за културни събития и фестивали

Община Берковица

2019 г.

Собствени средства

1000 лв.

5.6.      Изработка на рекламни сувенири - стативи,

            чинийки, магнитчета, чаши, химикалки

Община Берковица

2019 г.

Собствени средства

2500 лв.

5.7.      Изработка на рекламни торбички

Община Берковица

1000 бр.

Собствени средства

1000 лв.

5.8.      Публикации в туристически издания

Община Берковица

2019 г.

Собствени средства

1000 лв.

                                                                                                                     ОБЩО СРЕДСТВА:                                                   30 577  703,24  ЛВ.

                                                                                                    СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ:         30 417  163,24   ЛВ.

                                                                                                    СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА:                       90   000,00   ЛВ.

                                                                                                    МКБППМН:                                                                          1  890 00   ЛВ.

                                                                                                    КУЛТУРЕН И СПОРТЕН КАЛЕНДАР:                       56  650,00   ЛВ.

                                                                                                    РЕКЛАМА:                                                                          12  000,00   ЛВ.

 

Прочетена 293 пъти